Jak při prodeji štěňátek

Úvod (Home) Výstavy (Shows)  Chov číňani (CCD) Z médií (Press) Inzerce (Puppies)
Standardy Ke čtení Chov peruáni (Peruvians) Foto (Photo)  z Haliparku
 

Vydareny vrh 2x PP a 5x HA MKF.jpg (15287 bytes)

1. Smlouva písemně ano či ne?

Ve smyslu platných právních předpisů není písemná forma dohody (smlouvy) při prodeji štěňat, resp. psů vyžadována. Z hlediska účinné ochrany prodávajícího pro případy následných soudních sporů, např. v případech uplatňování slevy pro vadu nebo práva odstoupit od smlouvy, lze uzavírání těchto dohod v písemné formě jen doporučit. Případné důkazní řízení je pak jednoznačné a jednodušší. Uzavřená dohoda by měla i z výše naznačených důvodů obsahovat zejména:
a) předmět smlouvy a kupní cenu, na které se prodávající a nakupující shodli
b) popis vad, o nichž prodávající ví

Vzor smlouvy:

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dne 00.00.0000 mezi panem "X" nar. 00.00.0000, bytem - ulice, město, psč, jako prodávajícím a panem Y, nar 00.00.0000, bytem ................, jako kupujícím.

I.

Pan X prodává panu Y štěně - psíka (fenku) .. jméno psa.., plemene čínský chocholatý pes, barvy ....., tetovací číslo XXXXX, narozené 00.00.0000, ze spojení Otec x matka, za předem dohodnutou cenu ...... Kč, /slovy/ a za tuto cenu pan Y toto štěně kupuje.

II.

Dohodnutou částku ....... Kč zaplatil kupující prodávajícímu při podpisu této smlouvy, což prodávající pan X výslovně potvrzuje.

III.

Prodávané štěně je v dobrém fyzickém stavu a zdravotním stavu, je odpovídajícího vzrůstu. Kontrolou vrhu, která byla provedena poradcem chovu dne 00.00.0000 bylo konstatováno, že uvedený psík je v dobré zdravotní kondici, má plný počet zubů, nůžkový skus a obě varlátka sestouplá v šourku. Se zápisem o kontrole vrhu byl kupující seznámen. Současně prodávající seznámil kupujícího se složením stravy štěněte, základy péče o štěně a zásadami veterinární péče, včetně nutnosti vakcinace (především proti parvoviroze, psinkovému komplexu a vzteklině). Současně seznámil kupujícího s existencí chovatelského a zápisního řádu klubu chovatelů tohoto plemene.

Štěně bylo v 5. a 7. týdnu života odčerveno přípravkem .......

!!!Je pochopitelné, že obsah této části musí odpovídat skutečnému stavu.!!

IV.

Kupující si štěně dobře prohlédl a štěně kupuje v takovém stavu, v jakém je shledal.

V.

Prodávající a kupující se vzájemně dohodli, že v případě budoucího prodeje tohoto štěněte kupujícím panem Y učiní tento první nabídku panu X. Teprve po odmítnutí této nabídky ze strany pana X může prodej realizovat dalším zájemcům. V případě nesplnění tohoto závazku má prodávající pan X právo od této kupní smlouvy odstoupit.

VI.

Průkaz původu uvedeného štěněte zašle prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu po jeho obdržení z plemenné knihy.

 

Prodávající                                                                                                     Kupující
(podpis)                                                                                                         (podpis)

2. Ubráníme se překupníkům ?

Z hlediska právní ochrany prodávajícího proti různým překupníkům lze do uzavřené smlouvy o prodeji štěněte včlenit ustanovení, které zakládá povinnost kupujícího v případě následného prodeje štěněte učinit první nabídku prodávajícímu a současně ve smlouvě dohodnout podmínku neplatnosti této smlouvy nebo možnost prodávajícího odstoupit od této smlouvy pro případ, že tak neučiní.

Nastane-li pak tato situace, stává se smlouva neplatnou od samého počátku a nastupuje povinnost uvést věci do původního stavu, vrátit si navzájem plnění dohodnutá ve smlouvě nebo v případě, že toto nelze realizovat, provést vzájemné majetkové vypořádání.

Z praktického hlediska však účinnost tohoto právního zajištění je v případech, kdy štěňátko je již "v některém výzkumném ústavu v zahraničí" z hlediska zabránění takovémuto zneužívání štěňátek neúčinné.

Závěrem je nutno upozornit, že článek obsahuje pouze podstatné a zobecněné aspekty prodeje štěňat. Podrobnější seznámení s touto problematikou by vyžadovalo podstatně více prostoru v našem Zpravodaji.

Zpracoval: JUDr. Šušlík klub KaKCHŠ